PNAS16
Location: Al Nasih Gas Station
Street: Nasiriya - Jabayesh Road
Size: w: 8 m x h: 3 m